Privacy Page

PERSONUPPGIFTSPOLICY ANKARSRUM KITCHEN AB

Ankarsrum Kitchen AB (Ankarsrum) har antagit följande personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig. Denna personuppgiftspolicy omfattar alla personuppgifter som företaget erhåller från eller å vägnar av dess kunder inklusive B2B-kunder, leverantörer samt andra med vilka Ankarsrum har affärsrelationer.

Policyn ger information om all form av personuppgifter för vilka Ankarsrum är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person. Särskilda hanteringsmallar och riktlinjer kan också förekomma. Tvingande lagar och förordningar på platser där Ankarsrum bedriver verksamhet måste alltid följas och har företräde skulle konflikt eller avvikelse från denna personuppgiftspolicy identifieras.

PERSONUPPGIFTER SOM ANKARSRUM BEHANDLAR:

Ankarsrum kan komma att behandla följande uppgifter om kunder/konsumenter:
Vid köp via Ankarsrums webbshop kommer följande uppgifter att efterfrågas vid köp och behandlas; Namn, Adress, telefonnummer och e-post.

Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. För att kunna uppfylla vårt garantiåtagande gentemot konsumenter sparar vi personuppgifter i 7 år.

Vid garantiregistrering av nyinköpt maskin inhämtas följande personuppgifter: Produkt- och serienummer, inköpsdatum, inköpsställe, namn, adress, telefonnummer, e-post och land.

Vid angivande av dessa uppgifter lämnas ett medgivande om kunden önskar att mottaga information och erbjudanden från Ankarsrum, ej kopplat mot själva garantin.

Ankarsrum distribuerar inte dessa data vidare till någon annan person eller organisation.

DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter vid köp av produkter från Ankarsrum är att det är nödvändigt för fullgörande av avtalet. Den rättsliga grunden utgörs även av att bolaget till följd av lag, eller andra bestämmelser är förpliktat att behandla personuppgifter på visst sätt, t.ex. i förhållande till Skatteverket eller försäkringsbolag.

HUR SKYDDAS PERSONUPPGIFTER OCH VILKA HAR TILLGÅNG TILL DEM

Ankarsrum tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Endast personer inom Ankarsrum som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifterna i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem. Alla personuppgifter som samlas in behandlas i Sverige.

RÄTTIGHETER

De registrerade har bl.a. rätt att få tillgång till sina personuppgifter, kräva rättelse av personuppgifter, motsätta sig behandling av personuppgifter, kräva att behandling av personuppgifter begränsas eller kräva radering av sina personuppgifter som behandlas av bolaget i enlighet med de rättigheter som följer av lagstiftning om dataskydd. Dessa rättigheter kan begränsas av andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen.

PERSONUPPGIFTER B2B-KUNDER, LEVERANTÖRER OCH ANDRA AFFÄRSRELATIONER

Då företaget inte har något CRM-system är de personuppgifter som lagras begränsade till namn, mail och telefonnummer till representanter för de företag som vi har existerande eller potentiella affärsmässiga relationer till. Grunden för behandlingen av existerande partners/leverantörers personuppgifter är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal. För att affärsrelationen ska kunna fortgå måste kontaktpersonerna hos företagen kunna kontakta varandra. Personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos potentiella affärsmässiga relation behandlar vi med berättigat intresse som grund då det ligger i Ankarsrums intresse att kunna bearbeta nya relationer.

ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Ankarsrum kan komma att göra ändringar av denna personuppgiftspolicy. Datumet som är angivet anger när ändringar i personuppgiftspolicyn senast gjordes. Om mer ingripande förändringar sker kommer kunder/konsumenter att informeras särskilt.

KONTAKTUPPGIFTER

Ankarsrum Kitchen AB
Org. nr.: 556757-6300
Adress: Bruksvägen 1
593 70 Ankarsrum
Mail: [email protected]

Ankarsrum Kitchen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av samtliga registrerades personuppgifter. Detta innebär att Ankarsrum ansvarar för att de registrerades personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.