• 7 vuoden takuu
  • Tehokas
  • Monikäyttöinen

Tietosuoja

TIETOSUOJA – ANKARSRUM KITCHEN AB

Ankarsrum Kitchen AB (Ankarsrum) noudattaa seuraavia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita rekisterinpitäjän ominaisuudessa. Nämä tietosuojaperiaatteet kattavat kaikki henkilötiedot, jotka yritys saa asiakkailtaan tai heidän puolestaan, mukaan lukien B2B-asiakkaat, hankkijat ja muut tahot, joiden kanssa Ankarsrum on liikesuhteessa.
Nämä tietosuojaperiaatteet koskevat henkilötietoja, joiden osalta Ankarsrum toimii rekisterinpitäjänä, kaikissa muodoissaan. Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Käytössä saattaa olla myös erillisiä käsittelymalleja ja menettelytapaohjeita. Lakeja ja säädöksiä, jotka ovat voimassa paikoissa, joissa Ankarsrum harjoittaa liiketoimintaa, tulee aina noudattaa. Ne myös asetetaan etusijalle, mikäli niiden havaitaan olevan ristiriidassa näiden tietosuojaperiaatteiden kanssa tai poikkeavan näistä.

ANKARSRUMIN KÄSITTELEMÄT HENKILÖTIEDOT:

Ankarsrum voi käsitellä seuraavia asiakkaisiin/kuluttajiin liittyviä tietoja:
Kun asiakas tekee ostoksen Ankarsrumin verkkokaupasta, häneltä pyydetään ostotapahtuman ja käsittelyn yhteydessä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Kuluttajille antamamme takuulupauksen täyttämiseksi säilytämme henkilötietoja 7 vuoden ajan.
Kun asiakas tekee uudelle laitteelleen takuurekisteröinnin, häneltä kerätään seuraavat henkilötiedot: tuote- ja sarjanumero, ostopäivämäärä, ostopaikka, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maa.

Näiden tietojen keräämisen yhteydessä asiakasta pyydetään määrittämään, haluaako hän vastaanottaa Ankarsrumilta tietoja ja tarjouksia, jotka eivät liity takuuseen itsessään. Ankarsrum ei jaa näitä tetoja kenellekään muulle tai millekään muulle organisaatiolle.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET

Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ostettaessa tuotteita Ankarsrumilta on se, että käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi. Laillinen peruste käsittää myös sen tosiseikan, että yhtiö on lain tai muiden säädösten mukaan velvoitettu käsittelemään henkilötietoja tietyllä tavalla, esim. suhteessa Ruotsin verovirastoon tai vakuutusyhtiöön.

MITEN HENKILÖTIEDOT SUOJATAAN JA KENELLÄ ON PÄÄSY NIIHIN

Ankarsrum soveltaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojatakseen keräämiään henkilötietoja esimerkiksi katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta pääsyltä. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi Ankarsrumilla vain ne työntekijät, joiden täytyy työnsä puolesta käsitellä henkilötietoja yllä kuvatussa tarkoituksessa. Kaikki kerätyt henkilötiedot käsitellään Ruotsissa.

OIKEUDET

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus mm. päästä tarkastelemaan henkilötietojaan, vaatia henkilötietojensa oikaisua, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista ja vaatia henkilötietojensa poistamista yhtiön käsittelemistä tiedoista tietosuojalainsäädännöstä seuraavien oikeuksien mukaisesti. Näitä oikeuksia voivat rajoittaa muut tietosuojalainsäädännön säännökset.

B2B-ASIAKKAIDEN, HANKKIJOIDEN JA MUIDEN LIIKESUHDETAHOJEN HENKILÖTIEDOT

Koska yhtiöllä ei ole käytössään CRM-järjestelmää, säilytettävät henkilötiedot rajoittuvat niiden yhtiöiden edustajien nimiin, sähköpostiosoitteisiin ja puhelinnumeroihin, joiden kanssa meillä on joko olemassa oleva tai potentiaalinen liikesuhde. Olemassa olevien kumppanien/hankkijoiden tietojen käsittelyn perusteena on se, että käsittely on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi. Liikesuhteen jatkumisen mahdollistamiseksi yhtiöiden yhteyshenkilöiden on pystyttävä pitämään toisiinsa yhteyttä. Käsittelemme potentiaalisten liikesuhdetahojen yhteyshenkilöiden henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, sillä uusien liikesuhteiden luominen on Ankarsrumin intressien mukaista.

MUUTOKSET TIETOSUOJAAN

Ankarsrum saattaa tehdä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen. Ilmoituksen yhteyteen merkitty päivämäärä kertoo, milloin ilmoitusta on viimeksi muokattu. Mikäli ilmoitukseen tehdään perusteellisia muutoksia, asiakkaille/kuluttajille tiedotetaan niistä erikseen.

YHTEYSTIEDOT

Ankarsrum Kitchen AB
Liiketunnus: 556757-6300
Osoite: Bruksvägen 1
593 70 Ankarsrum, Ruotsi
Sähköposti: [email protected]

Ankarsrum Kitchen AB toimii rekisterinpitäjänä kaikkien rekisteröityjen henkilöiden henkilötietojen käsittelyn osalta. On Ankarsrumin vastuulla varmistaa, että rekisteröityjen henkilöiden henkilötietoja käsitellään asiallisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Loading